Szukaj

Wysoki kontrast

Rozmiar fontu

Reklamacje

REKLAMACJE

Jeżeli jakość zakupionego produktu lub jego zgodność z umową okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad (w przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument), zgodny z umową (w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument). Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej lub jej niezgodności z umową, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.

Podstawa i zakres odpowiedzialności w przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego - w przypadku umów sprzedaży zawartych po dniu 1 stycznia 2023 r.

Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 wraz z późniejszymi zmianami - w przypadku umów sprzedaży zawartych po dniu 1 stycznia 2023 r 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamację możesz złożyć na przykład bezpośrednio w siedzibie firmy SAM-BUD-ROL w godzinach jej otwarcia, przesłać na meila sklep@sambudrol.pl lub przesłać na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta SAM-BUD-ROL:

 

SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabryczna 2,
47-320 Gogolin
z dopiskiem "Reklamacja"

 

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji  zawierało w szczególności:

 •          imię i nazwisko,
 •          adres do korespondencji,
 •          adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 •          datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 •          dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 •          Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Prosimy, abyś wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu. Może to być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji.

Wzór formularza reklamacji KLIKNIJ formularz_reklamacji

Jeżeli zdecydujesz się na zgłoszenie reklamacji na piśmie na adres Sklepu internetowego SAM-BUD-ROL,  możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

 •          Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacyjny dostępny powyżej.
 •          Skompletuj przesyłkę:
 •          reklamowany towar
 •          dowód zakupu
 •          formularz reklamacyjny
 •          Zaadresuj przesyłkę z dopiskiem REKLAMACJA. Dane adresowe Sklepu Internetowego SAM-BUD-ROL znajdują się powyżej.
 •          Wyślij.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

 

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, możesz złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sambudrol.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta +48 882 354 562 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego usług korzystasz).

W tym przypadku, zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli życzysz sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji. 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji (np. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).

Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej usługi Newsletter, jak i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji. formularz_reklamacji

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Będąc Konsumentem posiadasz między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         jesteś uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

·         jesteś uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.